Política de Privacidad

Política de Privacidad

Desde Asociación para a Prevención e a Educación Social entendemos que é esencial manter unha relación transparente con vostede, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información que necesita para coñecer que destino darémoslles aos datos que nos proporciones.

 

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Se ti, ou unha persoa autorizada, facilitáchesnos os teus datos, Asociación para a Prevención e a Educación Social, con  CIF:  ESG32383549 somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

Asociación para a Prevención e a Educación Social comprometémonos ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.


Onde informamos?

Asociación para a Prevención e a Educación Social, a través da páxina web http://www.apesasociacion.org no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.


Que datos persoais tratamos?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos  Online, (dirección IP ou información derivada de  cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de  Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou  precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo o consentimento do terceiro en cuestión.


Como tratamos os datos?

En Asociación para a Prevención e a Educación Social tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.


Cal é a lexitimación do tratamento?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou  precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.


Como xestionamos as comunicacións electrónicas?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquesnolo por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.


Canto tempo conservamos os teus datos?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que Asociación para a Prevención e a Educación Social recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de Asociación para a Prevención e a Educación Social.


Os teus datos serán comunicados a terceiros?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou as Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión Asociación para a Prevención e a Educación Social pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións de e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

 

Cales son os teus dereitos?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de  portabilidade: Poder obter unha copia en formato  interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Así mesmo, queremos informarche de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á  licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.


Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirche por escrito a Asociación para a Prevención e a Educación Social en Rúa Díaz da Banda,  nº 18, baixo, 32004 - Ourense (Ourense) ou mediante correo electrónico a info@apesasociacion.org.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.
Lembrarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD), se consideras infrinxidos a túa dereitos Protección de datos  C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680-  TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

 

Cal é a finalidade e base de lexitimación para o tratamento dos datos?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados  con anterioridade.

 • Xestión laboral

Finalidade do tratamento: Xestión do persoal para formalización dun  contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e  PRL.

Base de lexitimación: Relación contractual.

 • Xestión fiscal e contable

Finalidade do tratamento: Tratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables.

Base de lexitimación: Relación contractual. Obrigación legal para o/a responsable. Intereses lexítimos  prevalentes do responsable ou de terceiros.

 • Prevención de riscos laborais

Finalidade do tratamento: Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde.

Basee de lexitimación: Relación contractual. Obrigación legal para o/a responsable.

 • Xestión de candidatos/ as a un posto de traballo

Finalidade do tratamento: Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de currículo, entrevistas persoais e probas de valoración.

Base de lexitimación: Intereses vitais do interesado/a ou doutras persoas. Consentimento expreso do interesado/a.

 • Organización de eventos e actividades

Finalidade do tratamento: Xestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes.

Base de lexitimación: Relación contractual. Consentimento expreso do interesado/a.

 • Xestión multimedia

Finalidade do tratamento: Tratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividades.

Base de lexitimación: Consentimento expreso do interesado/a.

 • Envío de publicidade

Finalidade do tratamento: Envío de información comercial, notificacións sobre actos e eventos de interese, ofertas, información sobre produtos e servizos, a clientes e/ou potenciais clientes.

Base de lexitimación: Consentimento expreso do interesado/a.

 • Xestión de expediente de usuario/a

Finalidade do tratamento: Para a prestación de servizos e realización de actividades relacionadas co obxecto social da entidade aos usuarios/ as da mesma.

Base de lexitimación: Relación contractual. Intereses vitais do interesado/a ou doutras persoas. Consentimento expreso do interesado/a.

 • Xestión usuarios

Finalidade do tratamento: Xestión da relación cos usuarios dentro da actividade habitual do responsable de tratamento.

Base de lexitimación: Consentimento expreso do interesado/a.

 • Xestión de programas de inserción

Finalidade do tratamento: Tratamento dos datos dos usuarios/ as para realizar os programas de inserción previstos no ámbito da asociación.

Base de lexitimación: Intereses lexítimos  prevalentes do responsable ou de terceiros. Consentimento expreso do interesado/a.

 • Xestión de programas informativos en centros educativos

Finalidade do tratamento: Levar a cabo proxectos sobre prevención de condutas sociais tales como o acoso escolar, potenciación do talento dos mozos e información sobre condutas de risco.

Base de lexitimación: Intereses lexítimos  prevalentes do responsable ou de terceiros. Consentimento expreso do interesado/a.
 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir